Rzeczpospolita: lider ukraińskich neonazistów z Majdanu chce rewizji granic z Polską i pozyskania bomby atomowej

4 comments on “Rzeczpospolita: lider ukraińskich neonazistów z Majdanu chce rewizji granic z Polską i pozyskania bomby atomowej

  • Witam 🙂
   Możemy porozmawiać – jak najbardziej :)- tyle,że ten blog nie jest aktywnym blogiem .
   Jest , bo ;)jest czasami coś tutaj wrzucę .To taka moja przechowalnia .
   Pozdrawiam serdecznie 🙂

  • Tych polskich fantazji o Polsce z ogromnym terytorium nie można zrealizować ani nawet brać na poważnie .Nie jestem zrzeszona więc ten nacjonalizm to tak pół żartem półserio.

 1. Doradca Putina: wydarzenia na Ukrainie to „pełzający przewrót”

  Do­rad­ca pre­zy­den­ta Rosji ds. go­spo­dar­czych Sier­giej Gła­zjew okre­ślił obec­ne wy­da­rze­nia na Ukra­inie jako „peł­za­ją­cy prze­wrót”. Ostrzegł on ukra­iń­skie­go pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, że jeśli nie stłu­mi buntu, to stra­ci wła­dzę, a Ukra­ina po­grą­ży się w cha­osie. Ostro wy­po­wie­dział się także o ame­ry­kań­skim po­li­to­lo­gu pol­skie­go po­cho­dze­nia, Zbi­gnie­wie Brze­ziń­skim. – Czło­wiek ten cier­pi na skraj­ną formę ru­so­fo­bii i – moim zda­niem – po­wi­nien się le­czyć – po­wie­dział.
  Majdan Niepodległości w Kijowie Majdan Niepodległości w Kijowie Foto: Reuters

  Gła­zjew mówi o tym w wy­wia­dzie dla ma­ga­zy­nu „Gaz­prom”, wy­da­wa­ne­go przez ro­syj­ski kon­cern pa­li­wo­wy. Roz­mo­wa ukaże się w pierw­szym nu­me­rze pisma. Jej zapis na swoim blogu upu­blicz­nił re­dak­tor na­czel­ny pe­rio­dy­ku Sier­giej Pra­wo­su­dow.
  REKLAMA

  Za­py­ta­ny, w którą stro­nę od­chy­li się wa­ha­dło na Ukra­inie, do­rad­ca Wła­di­mi­ra Pu­ti­na oświad­czył, że bę­dzie to za­le­żeć od jej pre­zy­den­ta. – Stoi on w ob­li­czu peł­za­ją­ce­go prze­wro­tu, a po­nie­waż jest gwa­ran­tem kon­sty­tu­cji, bez­pie­czeń­stwa i in­te­gral­no­ści Ukra­iny, to nie ma on wy­bo­ru – oznaj­mił.

  – Albo obro­ni ukra­iń­ską pań­stwo­wość i stłu­mi bunt, spro­wo­ko­wa­ny i fi­nan­so­wa­ny przez siły ze­wnętrz­ne, albo ry­zy­ku­je utra­tę wła­dzy, a wów­czas Ukra­inę czeka na­ra­sta­ją­cy chaos i we­wnętrz­ny kon­flikt, z któ­re­go nie widać wyj­ścia – dodał Gła­zjew.

  Do­rad­ca pre­zy­den­ta Rosji oce­nił, że w wy­pad­ku Ukra­iny czyn­nik in­ge­ren­cji z ze­wnątrz – jest czyn­ni­kiem nr 1, który na­le­ży uwzględ­niać.

  – Mamy do czy­nie­nia nie z ban­de­row­ca­mi, któ­rzy nagle wy­szli z lasów, ale z ukie­run­ko­wa­ną, sys­te­mo­wą pracą in­for­ma­cyj­no-pro­pa­gan­do­wej ma­chi­ny, która zdru­zgo­ta­ła już nie jedno pań­stwo na świe­cie i która dzi­siaj wy­kre­owa­ła wy­bu­cho­wą sy­tu­ację na Ukra­inie – wy­ja­śnił.

  Gła­zjew oświad­czył, że USA i ich so­jusz­ni­cy z NATO w ciągu 20 lat tylko ofi­cjal­ny­mi ka­na­ła­mi prze­ka­za­li pięć mi­liar­dów do­la­rów na wy­ho­do­wa­nie eks­perc­kiej wspól­no­ty in­te­lek­tu­al­nej, na­sta­wio­nej prze­ciw­ko Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej i ukie­run­ko­wa­nej na kształ­to­wa­nie ru­so­fo­bicz­nych na­stro­jów w spo­łe­czeń­stwie ukra­iń­skim.

  Zda­niem do­rad­cy Pu­ti­na, w Mo­skwie nie do­ce­nio­no za­rów­no czyn­ni­ka ze­wnętrz­ne­go wpły­wu, jak i jego skali.

  – Lu­dzie prze­zna­cza­ją mi­liar­dy do­la­rów, aby wbić klin mię­dzy nasze kraje i na­ro­dy. Nie do­ce­ni­li­śmy na­po­ru i pre­sji, nie do­ce­ni­li­śmy ame­ry­kań­skiej geo­po­li­ty­ki, któ­rej sens na po­ra­dziec­kiej prze­strze­ni okre­śla za­sa­da „dziel i rządź” – wska­zał.

  Gła­zjew za­uwa­żył, że ważną rolę w kształ­to­wa­niu po­li­ty­ki USA na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej od­gry­wa­ją dzie­ła Zbi­gnie­wa Brze­ziń­skie­go.

  – Czło­wiek ten cier­pi na skraj­ną formę ru­so­fo­bii i – moim zda­niem – po­wi­nien się le­czyć – pod­kre­ślił do­rad­ca pre­zy­den­ta FR.

  We wrze­śniu 2013 roku, znie­chę­ca­jąc Ukra­inę do pod­pi­sy­wa­nia umowy o sto­wa­rzy­sze­niu z Unią Eu­ro­pej­ską, Gła­zjew na 11-12 mld do­la­rów rocz­nie osza­co­wał po­ten­cjal­ne ko­rzy­ści, jakie kraj ten od­nie­sie, jeśli przy­łą­czy się do Eu­ra­zja­tyc­kiej Unii Go­spo­dar­czej, bu­do­wa­nej przez Rosję.

  – Z chwi­lą pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE Ukra­ina stra­ci sa­mo­dziel­ność i prze­sta­nie być dla nas nie tylko stra­te­gicz­nym, ale nawet po­ten­cjal­nym part­ne­rem – ostrzegł wów­czas do­rad­ca Pu­ti­na. Ogło­sił też, że Ukra­ina po pod­pi­sa­niu umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE znik­nie jako pod­miot prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go.
  wiadomosci.onet.pl/swiat/doradca-putina-wydarzenia-na-ukrainie-to-pelzajacy-przewrot/v5hyz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s