Czy szczepić dziecko? ciekawy artykuł

Znalazłam bardzo ciekawy i dobry artykuł dlatego powielam go w całości .
W sumie lobbystyczna akcja szczepionkowa się już rozpoczęła – zatem i ja w ,,temacie „.
W  krakowskich szkołach na topie jest  SZCZEPIENIE NA GRYPĘ które   proponuje się  jako bezpłatne dla niepełnosprawnych dzieci oraz
wszystkich , którzy mają ponad 3 miesięczny meldunek( taki tekst mam  z ulotki ).
Analizując ,,nowomowę” szczepienie to  praktyce bezpłatne jest dla wszystkich 99,9%, bo przecież większość ten meldunek ma.Aha zapomniałabym dodać ,że odbywa się na terenie szkoły są lekarze , którzy badają od razu dzieci i dopuszczają dos szczepień i pielęgniarki ….
Idyllicznie nieprawdaż ..?

Artykuł
Czy szczepić dziecko?
opublikowane przez: Anna Sosnowska, dnia: 13. 01. 2010

*Celem tego artykułu nie jest przekonanie rodziców do nieszczepienia dzieci,lecz wyłącznie zainspirowanie do dalszych poszukiwań,zgłębienia tematu,poznania argumentów zwolenników i przeciwników szczepień,sprawdzenia faktów. W tym celu, by decyzja, którą ostatecznie podejmą nie wynikała z automatycznego poddania się naciskowi lobby szczepionkowego,lecz była wyrazem świadomej woli, uwzględniającą indywidualną sytuację dziecka i rodziny*.

*Zanim zezwolisz na zaszczepienie swojego dziecka, zapoznaj się z bilan­sem zysków i strat*.Sprawdź nazwę każ­dej konkretnej szczepionki, jej zawar­tość, poznaj skutecz­ność i poczytaj o moż­liwych powikłaniach.

…(…)zmiany w prawie
((((W świetle obowiązującego prawa nie musisz wyrazić zgody na szczepienie*….(). Pamiętaj, że obowiązek szczepienia, to obowiązek jedynie obywatel­ski, a nie prawny.))))

Jeśli mimo zebranej wiedzy zdecydujesz się pod­dać dziecko szczepieniom, zastanów się czy nie warto ich odroczyć do czasu, gdy jego układ odpor­no­ści będzie bar­dziej doj­rzały i czy nie zrezygnować z tych, które przy wąt­pliwych korzy­ściach niosą wysokie ryzyko szkód.

*Obec­nie zachęca się ludzi do wielu szczepień*.
*Niektóre dzieci w wieku czterech miesięcy były już szczepione 19 razy:*

3 razy 5-cio czę­ściową szczepionką (błonica, choroba Heinego-Medina, tężec, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywoływane przez hemophilus, koklusz)
3 szczepion­kami prze­ciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
szczepionką prze­ciw gruź­licy (BCG)
Oznacza to, że wiele razy naruszono ich naturalną barierę ochronną jaką jest skóra wpusz­czając nie­mal wprost do krwi mieszaninę obcego białka i nie­bez­piecz­nych tok­syn.*Rodzice powinni być świadomi, że szczepionka to nie czysty wirus albo bak­teria (jak to ma miej­sce przy zakażeniu natural­nym), ale szereg, w więk­szo­ści wysoce tok­sycz­nych substancji:*

wspomagających (np. aluminium, emul­sje oleiste, produkty bak­teryjne, skwalen)
kon­ser­wujących (antybiotyki o wysokim stop­niu tok­sycz­no­ści: neo­mycyna, gen­tamycyna, strep­tomycyna, polimyk­syna B, metale np. rtęć, fenol, for­malina)
stabilizujących (np. sole magnezu, lak­toza, żelatyna, mleko, albuminy), a wszystko to zawieszone jest w
nośniku, którym może być białko jaja kurzego, żelatyna, hodowla tkan­kowa. Ponad to zawar­tość skład­ników ludz­kiego osocza (np. albuminy ludzkiej), a także tkanek zwierzęcych (np. kurzych, mał­pich) stwarza nie­zbadane ryzyko prze­niesienia od dawcy prionów, wirusów, obcego DNA itp.
Wszystko to otrzymuje jed­no­dniowy noworodek w zmasowanej, powtarzającej się dawce. Dlaczego w tej sytuacji miałaby nas dziwić plaga autyzmu, ADHD, chorób z braku lub nadak­tyw­no­ści odpor­no­ści- aler­gie, a potem nowotworów, chorób zwyrod­nieniowych i autoagresywnych?

Weźmy jako przy­kład rtęć:

W ramach kalen­darza nie­mowlę może otrzymać jed­norazowo 50 µg rtęci, czyli dawkę 125 razy więk­szą niż uznana za bez­pieczną dla dorosłych. Szczepione zgod­nie z kalen­darzem nie­mowlę może otrzymać do 7 miesiąca 175 µg rtęci (WZW 3×25 µg) + DTP  + Hib (3 x 25) + Influenza (25). Jak wiadomo rtęć kumuluje się w mózgu i może być przy­czyną autyzmy, ADHD, upo­śledzenia umysłowego, padaczki i wielu innych chorób – to bomba zegarowa o opóź­nionym zapłonie. (Przeczytaj: Szczepienia. List prof. Majewskiej.)

Czy wobec tego jesteśmy bez­radni wobec chorób? Nie! Mamy prze­cież naturalne szczepienia!

*Natural­nym szczepieniem jest:*

leczenie kon­stytucjonalne rodziców przed poczęciem, a ostatecz­nie matki pod­czas ciąży
w razie potrzeby kon­stytucjonalne leczenie dziecka
długie kar­mienie piersią
stabilna, spojona miłością rodzina
właściwa dieta
higiena życia (zwłaszcza codzienna dawka ruchu na świeżym powietrzu)
unikane nagłych zmian zwłasz­cza we wczesnym dzieciń­stwie (żłobek, przed­szkole, prze­prowadzki, zmiany szkoły, itp.)
hartowanie klimatyczne (wiosenny pobyt np. nad Bałtykiem)
przy osłabionej odporności można stosować tzw. „naturalne szczepionki”.
Dbasz o zdrowie dziecka?

Przeczytaj o *Budowaniu naturalnej odporności dzieci*

Idealistyczne! Ale o ten ideał warto wal­czyć. Rodzice powinni wiedzieć, że jeśli powyż­sze warunki nie są speł­nione, szczepienie też nie będzie pomocne. Dzieci o moc­nych kon­stytucjach same dadzą sobie radę i z mikrobami i ze stresem, natomiast dla dzieci osłabionych stresy lub mikroby są nie­bez­pieczne, podob­nie jak szczepienie.Nie ma dostatecz­nych dowodów na to, że kon­kretne dzieci zabite przez choroby zakaźne, prze­żyłyby gdyby je zaszczepiono.

*Oczywi­ście rodzice zdecydowani na nie­szczepienie dzieci podej­mują trudną decyzję, która jest począt­kiem drogi.Decydują się na walkę z utar­tymi prze­konaniami, często samymi lekarzami oraz urzędami – szczepienia są obowiąz­kowe, a nie­szczepienie jest ścigane z urzędu.W takich przypadkach pomocy prawnej może udzielić Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”*.

Pomocą służą inne rodziny. Przy­kładem może być forum rodziców nie­szczepiących„nie szczepimy”.

Jeśli po szczepieniu wystąpiły jakiekol­wiek nie­po­kojące objawy, nawet choćby nie­po­kój lub apatia, czy stan pod­gorącz­kowy, warto skon­sul­tować się z lekarzem homeopatą, w celu podania środka zapobiegającego roz­wojowi dal­szych kom­plikacji, które mogą mieć postać sub­kliniczną (bez­ob­jawową), a ujaw­nić się mogą nawet po latach np. przy obciążeniu organizmu więk­szym stresem.

*Reasumując*
*Dane statystyczne dowodzą, że nie­szczepienie nie gwaran­tuje, że dziecko nie zachoruje i nie umrze, ale szczepienie też nie daje takiej gwaran­cji. Natomiast ryzyko powikłań po szczepieniu wydaje się znacz­nie więk­sze (a ich roz­miar trudny do prze­widzenia), niż ryzyko zapad­nięcia na dana chorobę w ogóle, a na postać powikłaną w szczególności*.

* prawo się zmieniło
Całość tutaj :
dziecisawazne.pl/czy-szczepic-dzieci/

Duże info w temacie szczepień na tym m.in
zalinkowanym blogu

Cytaciki i cytaty z netu.Gorzkawo tak .

*,,Blogi internetowe zagrażają demokracji”*
Barrack Obama

*“Dzisiejszy świat zamieszkuje 6,8 miliarda ludzi i zmierza do wartości 9 miliardów. Jeśli obecnie wykonamy dobrze zadanie jeżeli chodzi o szczepionki, służbę zdrowia, rozrodcze usługi zdrowotne, wówczas możemy obniżyć tę wartość o być może 10 lub 15 procent”*
Bill Gates

*“Wydajemy więcej, ale posiadamy mniej, kupujemy więcej, ale odczuwamy rzadziej przyjemność. Mamy większe domy i mniejsze rodziny, więcej wygód, ale mniej czasu. Mamy więcej tytułów, wyższe wykształcenie, ale mniej rozsądku, więcej wiedzy, ale mniej opinii, więcej specjalistów, a jednocześnie więcej problemów, bardziej rozwiniętą medycynę, ale gorsze zdrowie”*
George Carlin

*“Tylko na nas spójrzcie. Wszystko jest na wspak, wszystko jest do góry nogami: lekarze niszczą zdrowie, prawnicy niszczą sprawiedliwość, uniwersytety niszczą wiedzę, rządy niszczą wolność, główne media niszczą informacje, a religie niszczą duchowość”*
Michael Ellner